CHEWA พบนักลงทุน Opportunity Day Year End 2023

568

นางสาวกรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี และนายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการ ใน Q4 ปี 2566 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Opportunity Day รวมถึงแผนการดำเนินงานในช่วง Q1 ของปี 2567 ผ่าน VDO Conference จากบริษัท ถ่ายทอดสดขึ้นเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆ นี้