สสว.จัดกิจกรรมชวน SME เข้าสู่ระบบ BDS “Business Development Service for Sustainable : BDS for Sustainable” 

129

สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีที่ 3 เตรียมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบ BDS “Business Development Service for Sustainable : BDS for Sustainable” หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567

โดยในช่วงเช้าจัดให้มี เสวนาหัวข้อ Sustain Thai SME ด้วย BDS ภายใต้แนวคิด “Business Development Service for Sustainable : BDS for Sustainable” โดย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ ธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานสภาหอการค้าไทย และนายวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ที่จะมาเล่าถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ในปี 2567 นี้ และ แนวคิด ESG (Environment / Social /Governance) สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ SME อย่างไร เพื่อนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability) และบริการต่าง ๆ บนระบบ BDS ที่เน้นการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปรับปรุงระบบ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้การเข้าถึงบริการ และความพร้อมของผู้ให้บริการทางธุรกิจ กับโจทย์ที่ท้าทายในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในภาคบ่าย มีกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการทางธุรกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) ระหว่างกัน โดยบอกเล่าถึง ทิศทางการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2567 หรือ SME ปัง ตังได้คืน” ปี 2567 พร้อมเจาะลึกขั้นตอนการดำเนินงานบนระบบ BDSเริ่มจาก ผู้ให้บริการทางธุรกิจ BDSP ที่สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานบนระบบ BDS เช่น ข้อมูลหน่วยงาน ผู้ประสานงาน  การขึ้นทะเบียนบริการบนระบบ BDS และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (กรณีโอนสิทธิ) ส่วนเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการ SME จะแนะนำการยืนยันตัวตนของผู้ประกอบการ, การยื่นเสนอการพัฒนาบนระบบ BDS การทำสัญญา  และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  เป็นต้น

ก่อนปิดท้ายด้วย การร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาระบบ BDS และการสร้างแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้ตามเป้าหมาย ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน