กลุ่มซีพี ออลล์ แต่งตั้ง บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

522

บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มซีพี ออลล์  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทั้งนี้ ในภายในงานได้รับเกียรติจาก เกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) (ที่สามจากซ้าย) สุพจน์  ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) อรวรรณ  ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Operations 1 บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) (ที่หนึ่งจากซ้าย) พร้อมด้วย ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ (ที่สี่จากซ้าย) ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ (ที่ห้าจากซ้าย) และ แขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ (ที่หกจากซ้าย) ร่วมในพิธีแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้  ปัจจุบัน *บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 262,353 ล้านบาท (AUM) พร้อมทั้งจำนวนบริษัทนายจ้างและจำนวนสมาชิกภายใต้การบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้านการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน