TEGH ผนึก อบก. – ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

926

สินีนุช โกกนุทาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ร่วมพิธีลงนาม “ความร่วมมือโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target” กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธี SBT ให้กับองค์กร และยังช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดทำแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ภายในปี 2593 ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอีกด้วย

            ปัจจุบัน TEGH ได้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เป็นที่เรียบร้อย และได้รับการรับรอง The International REC Standard (I-REC) และรับรองคาร์บอนเครดิต จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) รวมถึงมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกิจกรรม LESSเป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ