GVREIT จัดประชุมสามัญประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จ่ายปันผล 0.7856 บาทต่อหน่วย

1663

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือFPCAMT”  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        (E-AGM) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ GVREIT ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ GVREIT มีรายได้จากการลงทุนรวม 1,160.69 ล้านบาท  และกำไรจากการลงทุนสุทธิจำนวน 719.44  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของรายได้จากการลงทุนรวม โดยสามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของอาคารสาทร สแควร์และปาร์คเวนเชอร์อยู่ที่ 91% และ 96% ตามลำดับ และกองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566  จำนวน 4 ครั้ง เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.7856 บาทต่อหน่วย ด้วยอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเท่ากับร้อยละ 7.96  

จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการกองทัสต์ของ FPCAMT บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอาคารอย่างต่อเนื่องสอดรับกับมาตรฐานและความต้องการของผู้ใช้อาคารทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยในปีที่ผ่านมา อาคารสาทร สแควร์และปาร์คเวนเชอร์ อาคารสำนักงานชั้นนำเกรดเอซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางกองทรัสต์ ได้ผ่านการรับรองจาก “WiredScore” (วายร์สกอร์) มาตรฐานระดับสากลการันตีด้านความสามารถในการเชื่อมต่อและโครงสร้างรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าและความใส่ใจในการบริการด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการได้รับการอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัลที่เป็นเลิศผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นสูงพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยในปีนี้ กำหนดให้มีแผนงานโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทรัพย์สิน (Asset Enhancement Initiative) ของกองทรัสต์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและความเชื่อมั่นให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการอาคารสำนักงานสาทร สแควร์และปาร์คเวนเชอร์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอาคารสำนักงานเกรด เอ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ตลอดจนดำเนินงานที่ส่งเสริม สนับสนุน นำไปสู่การพัฒนาความยั่งยืน

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าและผู้ใช้บริการ เพื่อรักษาระดับอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับที่ดี ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ภายใต้กลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดอาคารสำนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต