TQM จัดงาน Business Plan Kick Off 2024 

1102

ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน “TQM Business Plan Kick Off 2024” แก่ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน 95 สาขาทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างธุรกิจหลัก 3 อย่างคือ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยี โดยในปีนี้ TQM จะเน้นการเสริมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเนื่องจากปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานมากขึ้น TQM จึงให้พนักงานปรับตัวให้ทำงานร่วมกันกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตขององค์กรและพัฒนาเป็น INSURETECH อย่างเต็มตัว ณ ทีคิวเอ็มสำนักงานใหญ่