“ธนาคารกรุงเทพ” รับรางวัลองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่น

1389

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย ดวงกมล พันธ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล เป็นตัวแทนธนาคาร เข้ารับรางวัล องค์กรสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จาก วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อเร็วๆนี้

รางวัล องค์กรสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่น งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดมอบโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องธนาคารกรุงเทพในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญดำเนินการทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์ศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย ด้วยการจัดการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงมโหรี ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” มาตั้งแต่ปี 2529 โดยธนาคารจัดการประกวดร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อย่างต่อเนื่องถึง 38 ปี และยังคงดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน

สำหรับการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงมโหรี ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เกิดขึ้นจากพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทย ได้มีความเข้าใจและพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีไทย ประเภทวงมโหรีได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนที่คีตกวีและบุรพาจารย์ได้สร้างสรรค์ไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ศิลปะการบรรเลงดนตรีแขนงนี้ได้รับการสืบสานต่อไป การประกวดตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนที่ผ่านเวทีการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” เป็นจำนวนนับหมื่นคน นับเป็นการต่อยอดความเป็น “เพื่อนคู่คิด” ในทุกมิติ ส่งผลให้เกิดบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงดนตรีไทย ทั้งศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในสถาบันการศึกษาและส่วนราชการที่ส่งเสริมหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องกับกิจการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย