BGC และ BIG ร่วมลงนาม MOU มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนฯ ด้วย Climate Technology

1094

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส หรือ บีจีซี (BGC) และ บีไอจี (BIG) ร่วมลงนามความร่วมมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์แนวทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและพลาสติกโดยใช้ Carbon Accounting Platform ที่พัฒนาโดยบีไอจี ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พร้อมร่วมศึกษา Climate Technology อย่างพลังงานไฮโดรเจนมาเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ของบีจีซี ซึ่งมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้บริโภค ผ่านการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนและตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2050 โดยการร่วมลงนามในครั้งนี้จะนำไปสู่การแบ่งปันและยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนต่อสังคมโดยภาคอุตสาหกรรมต่อไป