บลจ.ทิสโก้ มอบเงินบริจาค 2 มูลนิธิเพื่อสังคม จากการบริหารกองทุน TISESG ครั้งที่ 9 

282

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นำโดย  ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (TISESG) รวมจำนวน 649,606.45 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล โดย ภัทรานิษฐ์ พันธุ์ธราพงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการมูลนิธิฯ และสถาบันไทยพัฒน์ โดย วรณัฐ เพียรธรรม (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์  โดยสถาบันไทยพัฒน์จะส่งมอบแก่ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อไป 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน บลจ. ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารกองทุนให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว จำนวน 9 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 9,634,251 ล้านบาท โดยกองทุน TISESG นี้จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental – Social – Governance: ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจการที่มุ่งเน้นการดําเนินงานที่คํานึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย