SC Asset คว้ารางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารเขียว ในงาน Thailand Energy Awards 2023

1334

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง โดย จีระศักดิ์ เตชะทวีกุล Head of Property Management  ตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัล จาก ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน โดย อาคาร เอสซี ทาวเวอร์ (SC Tower) ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสีเขียว(Green Building) ในงาน Thailand Energy Awards 2023 โดยกระทรวงพลังงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ 

จีระศักดิ์ กล่าวว่า “SC ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนผ่านการร่วมมือของพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนที่ SC ยึดมั่นมาโดยตลอด เพราะสิ่งที่มากกว่ารางวัลที่เราได้รับ คือ ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ภารกิจ #SCeroMission”

ทั้งนี้ การประกวด Thailand Energy Awards เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดให้มีการแข่งขันทางด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านการพัฒนาทดแทน ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัล จำนวน 68 รางวัล จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลประหยัดพลังงานโดยรวมให้ประเทศกว่า 562 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 140,000 ตัน นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023 ยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ด้วยการคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2023 มาได้มากถึง 17 รางวัล