มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

441

นางสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความพร้อมของสถานพยาบาลเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงให้การสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร สอดคล้องกับปณิธานของมูลนิธิฯ ด้านการสร้างหลักประกันสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนและทุกช่วงวัยในสังคมอย่างเท่าเทียม