บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุนเปิด ES-JPNBRCR1YB ลงตราสารหนี้ภาครัฐ

1049

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง มองเห็นโอกาสการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นบนความผันผวนของดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น จึงเปิดตัวกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YB (ES-JPNBRCR1YB) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่อ้างอิงกับดัชนี NIKKEI225  ซึ่งเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ 18 จนถึง 26 มกราคม 2567 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท ระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี

สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YB เป็นกองทุนรวมผสมประเภทที่มีการจ่ายผลตอบแทนซับซ้อน และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและ/หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ 2 อันดับแรก (International credit rating) 98.00 – 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งหากมีการลงทุนต่างประเทศในส่วนนี้จะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เต็มจำนวน

ส่วนที่ 2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือ สัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี NIKKEI225 โดยจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนประมาณ 1-2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เป็นบวกจากอัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) 50% ของการเปลี่ยนแปลงของดัชนี NIKKEI225 หากดัชนีดังกล่าวปิดปรับตัวลดลงในกรอบระหว่าง -20% ถึง 0% เมื่อเทียบกับ ณ วันเริ่มต้นสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ซึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา กองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดประมาณ 10% หากดัชนีอ้างอิงปิดปรับตัวลดลงเท่ากับ -20% ณ วันพิจารณาราคาเมื่อเปรียบเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา อย่างไรก็ตาม กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนชดเชยที่ 0.25% หากระหว่างทาง ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ดัชนี NIKKEI225 ปิดต่ำกว่า KO Level โดยประมาณการทั้งหมดอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มต้นสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์และวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการผิดนัดชำระหนี้

จุดเด่นของกองทุนนี้คือความเสี่ยงต่อเงินต้นต่ำมากเพราะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยและ/หรือพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ 2 อันดับแรก (International Credit Rating) รวมถึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ หากดัชนี NIKKEI225 ปรับตัวลดลงไม่เกิน 20% จากวันเริ่มต้นสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก รวมถึงเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนอีกด้วย 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบลจ.อีสท์สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน/ กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนและมีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้ และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจาก บลจ.หรือผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง/ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนนี้ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนในวอร์แรนท์ นอกจากนี้กองทุนยังมีความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางด้านเครดิตและคู่สัญญา และความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง เป็นต้น