จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ปี 66

256

ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล แห่งหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อในเครือผู้จัดการ จัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 14 ของการเผยแพร่ผลงานวิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร โดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะผู้วิจัยซึ่งได้สร้างเครื่องมือ CBS Valuation เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2566 คณะผู้วิจัยทำวิจัยประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและในภูมิภาค การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในไทยและใน ASEAN มาคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย  3 ปี คำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินโดยใช้สูตร CBS Valuation ที่พัฒนาขึ้น โดยบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เข้าด้วยกัน

ในปี 2566 มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2023 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดติดต่อกัน 5 ปี 2 บริษัท คือ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ และ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับ Thailand’s Top Corporate Brands 2023  มีบริษัทที่ได้รับรางวัลจำนวน 14 บริษัท ได้แก่ คาราบาวกรุ๊ป (95,839 ล้านบาท) ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (29,242 ล้านบาท) บัตรกรุงไทย (92,899 ล้านบาท) ทีคิวเอ็ม อัลฟา (28,288 ล้านบาท) ยูไนเต็ด เปเปอร์ (5,933 ล้านบาท) ไดนาสตี้ เซรามิค (13,752 ล้านบาท) แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (58,571 ล้านบาท) กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (340,700 ล้านบาท) โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (140,118 ล้านบาท) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (94,379 ล้านบาท) บีอีซี เวิลด์ (13,246 ล้านบาท) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (89,418 ล้านบาท) ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (13,938 ล้านบาท) และจัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (51,733 ล้านบาท)

สำหรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brands 2023 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) ประจำปี 2566 มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่ Bank Central Asia Tbk Pt (Million USD 46,586) จากอินโดนีเซีย Hong Leong Financial Group (Million USD 13,728) จากมาเลเซีย SM Investments Corporation (Million USD 14,344)จากฟิลิปปินส์ DBS Group Holdings (Million USD 20,402) จากสิงคโปร์ Advanced Info Service Plc. (Million USD 9,830) จากไทย และ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Million USD 10,864) จากเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2566 Airports of Thailand Plc. จากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2023 หรือรางวัลหอเกียรติยศแห่งอาเซียน เนื่องจาก AOT เคยได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand ในนามของประเทศไทยติดต่อกันถึง 5 ปี