ธนาคารกรุงเทพ ออก‘สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ’ งบรวม 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี

1188

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัล(Digitalization) การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค (Regionalization) และการขยายตัวของสังคมเมืองและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  ธนาคารกรุงเทพเห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของธนาคาร ที่มุ่งสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและพร้อมที่จะขยายกิจการออกไปในตลาดต่างประเทศเพื่อรับประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain) ธนาคารจึงออกโครงการสินเชื่อพิเศษ คือ สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ (Bualuang Transformation Loan) วงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ประสบปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และต้องการการดูแลช่วยเหลือให้ฟื้นตัวและประกอบกิจการต่อไปได้ และกลุ่มที่ต้องการเงินทุนเพื่อลงทุนปรับกิจการให้ทันโลกในยุคดิจิทัลและภาวะปกติใหม่ (Next Normal) ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ(Disruption) จากปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจ

ชาติศิริ โสภณพนิช

“ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง พร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่อยู่เคียงข้างและก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันในทุกสถานการณ์  สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจหรือ Bualuang Transformation Loan เป็นโครงการสินเชื่อพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มเติมจากโครงการอื่นๆ ที่ธนาคารได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว  โดยลูกค้าเอสเอ็มอีกลุ่มที่ต้องการการฟื้นฟู นอกจากการให้สินเชื่อแล้ว ธนาคารจะคอยช่วยติดตามดูแล ร่วมประเมินสถานการณ์และผลกระทบ และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด  สำหรับกลุ่มที่สอง คือ ลูกค้าเอสเอ็มอีที่ต้องการการปรับกิจการให้ทันโลก ทันต่อโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดขึ้น ธนาคารจะมุ่งเน้นสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้การปรับตัว 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ การดำเนินธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) หรือการดำเนินธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (Innovation) เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันและดำเนินกิจการเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน” 

ชาติศิริ กล่าวว่า “ท่ามกลางความผันผวนทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจโลก ธนาคารกรุงเทพพร้อมช่วยสนับสนุนลูกค้าให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายและความยากลำบากต่าง ๆ ไปด้วยกัน โดยนอกจากโครงการสินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและมีความจำเป็นจากปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก ธนาคารก็จะพิจารณาออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป”

ผู้ประกอบการที่สนใจ ทั้งลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ สามารถติดต่อสมัคร สินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจ (Bangkok Bank Transformation Loan) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง 31 มกราคม 2568 (หรือเมื่อมีลูกค้าใช้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการ) ได้ที่เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์  สำนักธุรกิจ หรือ สาขาธนาคารทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555 หรือwww.bangkokbank.com