TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการ Research Utilization รอบที่ 2

76

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนัตกรรมด้านการพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization : RU) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถของเอกชน มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ยกระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมาย เชื่อมต่อและกระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจาก 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1) ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (High Valued Medical Device) : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูงให้เป็นอันดับหนึ่งของอาซียน

2) การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics and Precision medicine) : การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

3) การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร (Herbal medicine and Extracts) : การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

สำหรับผู้สนใจผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.tcels.or.th ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลในระบบพร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของ TCELS