วว. ต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1321

ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับคณะผู้ประกอบการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง วว. โดย กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับ ประยุกต์ต่อยอด อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่การแข่งขันระดับสากล (TOP Premium Product)

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน และ 2) การส่งเสริมและการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานบริการจากโครงสร้างพื้นฐาน วว. ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)  โรงงานนำทาง (สายการผลิตอาหารแห้ง) ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร(ICOS)  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ในด้านนวัตกรรมวัสดุ ผลิตภัณฑ์ของใช้/ของที่ระลึก)  และนิทรรศการผลงานหัตถกรรมงานผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า  ณ  วว.เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี