SAM เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

1086

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธาน โดยมีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร มี เต็มพร อร่ามรัตนทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร บสส. เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร