บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุน SCBDSHARC1YI  เสนอขายวันที่ 16 – 23 ม.ค. 67

1295

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า จีนเป็นประเทศที่ยังน่าสนใจเข้าลงทุน หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนปรับระดับราคา (Price Drawdown) และระดับมูลค่า (Valuation) ลงมาค่อนข้างมาก โดยมองว่าระยะ12 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อได้ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และความเสี่ยงที่ตลาดจะปรับตัวลงแบบรุนแรงค่อนข้างมีจำกัด ทั้งนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจจีนเริ่มเห็นภาพการฟื้นตัวจากดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยหนุนจากภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มค้าปลีก จากการที่หน่วยงานและภาครัฐทยอยออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน-การคลัง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสภาพคล่องเข้าสู่ระบบต่อเนื่อง สำหรับในเชิงของการเข้าลงทุนSCBAM มองว่าตลาดหุ้นจีน H-Shares หรือ Hang Seng China Enterprises (HSCEI Index) เป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ จากการที่เป็นตลาดหุ้นจีนขนาดใหญ่ บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มีปัจจัยพื้นฐานดี งบฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องสูง SCBAM จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YI หรือ SCBDSHARC1YI ซึ่งจะเป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเงินต้น พร้อมหาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการปรับตัวของดัชนี HSCEI ทั้งในจังหวะขาขึ้นและขาลง โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 16-23 มกราคม 2567 เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ500,000 บาท

นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

สำหรับ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ SCBDSHARC1YI กองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี ที่มีนโยบายการลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก ระดับ Investment Grade ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนร้อยละ 98.10ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนคงที่จากตราสารหนี้ที่เข้าไปลงทุนได้ (2) ลงทุนในสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises หรือ HSCEI Index ร้อยละ 1.90 ของ NAV เพื่อหาโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการจ่ายผลตอบแทน แบบ Double Shark Fin ตามการปรับตัวของราคาดัชนีอ้างอิงทั้งขาขึ้น-ขาลง ซึ่งจะมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 10% และ 12% จากการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีอ้างอิงที่ไม่เกินกรอบ -20% ถึง 24% ตามลำดับ(*) เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ทั้งนี้ หากราคาดัชนีอ้างอิงไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเกินกว่ากรอบการปรับตัวองราคาดัชนีที่ตั้งไว้ระหว่างอายุสัญญา จะทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มนี้ แต่ยังได้รับผลตอบแทนอัตราคงที่จากการลงทุนตราสารหนี้และเงินฝากในส่วนแรกพร้อมเงินต้นได้

นันท์มนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า “จีนยังเจอภาวะกดดันจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ และความตึงเครียดทางการเมือง รวมถึงการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ระหว่างสหรัฐฯ- จีน อย่างไรก็ดี ตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจของจีนยังสะท้อนให้เห็นว่ามีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้จากความโดดเด่นเชิงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับมาตรการผลักดันเศรษฐกิจที่ภาครัฐเร่งทำอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ความคาดหวังของตลาดยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ทำให้การรายงานดัชนีเศรษฐกิจมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ปัจจัยข้างต้นอาจส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนในกรอบ จึงมองว่าการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนต่อการปรับตัวของตลาดหุ้นทั้งในขาขึ้น-ขาลงแบบ Double Shark Fin จะเป็นส่วนเสริมพอร์ต และมีโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากผลตอบแทนจากตราสารหนี้ได้”

(*การคำนวณผลตอบแทนคาดการณ์สูงสุดที่เป็นไปได้ โดยคำนวณจากระดับราคาดัชนีอ้างอิงที่เป็นราคาปิดตามเวลาของ The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX))

กองทุนมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปี หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนนี้เป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://scbam.info/3HlEmRZ

สนใจลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click หรือแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click เพื่อเปิดบัญชีลงทุนได้ที่ https://scbamfundclick.app.link/download