คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1118

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย สุธีชัย สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ด้านซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านขวา)  ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว คุ้มภัยโตเกียวมารีนฯ ไม่เพียงให้การสนับสนุนกิจกรรมฝึกงานสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำปีเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนผ่านการสอนและการบรรยายพิเศษสาขาวิชาด้านประกันภัยเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรประกันภัยและมอบโอกาสในการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการทำงานจริง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นการต่อยอดศักยภาพทางด้านการศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยไทย