วว. ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2567 จัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม

142

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมจัดกิจกรรมรักษ์โลกด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพน้อง ๆ หนูๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามนโยบาย ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ภายใต้แนวคิด “เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน” ดังนี้

1) “สถานีสีเขียว … นวัตกรรม วว. เปลี่ยนขยะเป็นเงิน” และโชว์
“ตู้อัจฉริยะ..รวบรวมและคัดแยกวัสดุรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ” ในงาน SCIENCE AVENUE ถนนสายวิทยาศาสตร์
รับวันเด็กแห่งชาติ 2567 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ กระทรวง อว. ถนนโยธี น้องๆ
และผู้ปกครองจะได้ร่วมสนุก “แยกพลาสติกก่อนทิ้ง รีไซเคิลต่อได้” ผ่านเกมรักษ์โลก อาทิ เกมคิดส์ก่อนเท… แยกก่อนทิ้ง
เกมคิดส์รู้…คิดส์รักษ์ เกมรู้หรือไม่?…ขยะแต่ละชนิดใช้เวลาสลายตัวนานเท่าไหร่?
2) เข้าชมฟรี ! สถานีวิจัยลำตะคอง…แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00-
16.00 น. ดังนี้
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) จัดแสดงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพรรณพืช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) จัดแสดงวิวัฒนาการพรรณพฤกษา พืชดอกมหัศจรรย์ ความงามจากธรรมชาติ
พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น สมุนไพรและเครื่องเทศ พืชเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีการใช้ประโยชน์มายาวนานควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน ศึกษาธรรมชาติ สัมผัสแมลงที่มีชีวิต โดยเฉพาะเหล่าผีเสื้อ ที่มาบินโชว์อวดโฉมละลานตา
หรือจะเป็นเหล่าแมลงนักล่าภายใต้หน้ากากที่สวยงาม