บลจ.ทิสโก้จัดสัมมนา เจาะลึกกอง TGBOND  

1501

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นำโดย ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ (ที่สองจากซ้าย) จัดงานสัมมนา “2024 Golden year of bond once in a decade” เจาะลึกโอกาสทองของการลงทุนตราสารหนี้ยุคดอกเบี้ยขาลง ผ่านกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ (TGBOND)  โดยได้รับเกียรติจาก  Charles Martin, CFA Portfolio Specialist at Insight Investment, BNY Mellon Investment Management Firm (ที่สามจากซ้าย) กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์ Head of Wealth Advisory บลจ.ทิสโก้ (ที่ห้าจากซ้าย) และ  ธีรศักดิ์ บุญญาเสถียร Senior Fund Manager บลจ.ทิสโก้ (ที่หกจากซ้าย) ร่วมให้ข้อมูลกับลูกค้า ณ โรงแรม So Bangkok กรุงเทพฯ 

     ทั้งนี้ กองทุน TGBOND ความเสี่ยงระดับ 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง) เน้นลงทุนในกองทุน BNY Mellon Global Credit Fund ชนิดหน่วยลงทุน USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 8-18 มกราคม 2567   

     พิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TGBOND ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 มกราคม 2567 ยอดเงินลงทุนทุกๆ 100,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น TISCOSTF มูลค่า 100 บาท สูงสุด 10,000 บาท ยอดเงินลงทุน 20 ล้านบาท รับทองคำหนัก 2 สลึง ยอดเงินลงทุน 30 ล้านบาท รับทองคำหนัก 1 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ)  

     กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4