BLC มองอุตสาหกรรมยา ปี 2567 ดีมานด์ขยายตัวต่อเนื่อง เทรนด์ดูแลสุขภาพทั่วโลกหนุนโต  

1130

บมจ. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค หรือ BLC’ ประเมินแนวโน้มดีมานด์ในอุตสาหกรรมยาปี 2567 ยังเติบโตต่อเนื่อง จากการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และเทรนด์การดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเติบโตทั่วโลก เร่งวิจัย และพัฒนายาสามัญใหม่ สร้าง New S-Curve พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ออนไลน์ Modern Trade และ e-Commerce ชูกลยุทธ์ 4P สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมสร้าง Brand Awareness และการทำการตลาดเชิงรุก ตั้งเป้าจำหน่ายยาสามัญใหม่ต่อเนื่องทุกไตรมาส หนุนรายได้เติบโตปีละ 200 ล้านบาทตามแผน 

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)หรือ BLC หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยามีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี จากการกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของประชาชน และเทรนด์การดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเติบโตทั่วโลก รวมทั้งการกําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete-Aged Society) ของประเทศไทย โดยในปี 2566 ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุราว 12.8 ล้านคน คิดเป็น 19.40% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ส่งผลให้ความต้องการยาในระบบสุขภาพขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ วางเป้าหมายสร้างรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 200 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์สร้างการเติบโต 4P Innovation ได้แก่ 

1) Product กลุ่มบริษัทฯ วิจัย และพัฒนายาแผนปัจจุบันประเภทยาสามัญ (Generic Drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic Drugs) เพื่อใช้ทดแทนยาจากต่างประเทศเมื่อยาต้นแบบหมดสิทธิบัตร โดยมีแผนวางจำหน่ายต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นยากลุ่มโรคที่มีอัตราเป็นโรคต่อประชากรในสัดส่วนที่สูง มีอัตราการเติบโตสูง รองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย และเทรนด์ด้านสุขภาพที่กำลังเติบโตทั่วโลก 

2) Place มุ่งขยายสู่ตลาดโรงพยาบาล ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนมากถึง 80% ของมูลค่ารวมของตลาดยาในประเทศไทย เพิ่มยอดขายผ่านช่องทางร้านขายยาซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ช่องทางออนไลน์ Modern Trade และ e-Commerce เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้ง่ายขึ้น 

3) Process สร้าง Brand Awareness ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมสื่อสารกิจกรรมการตลาดเชิงรุกทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 

4) People กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมยามาอย่างยาวนาน และมีทีมขายที่แข็งแกร่งในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งมีพันธมิตรทางการค้าที่พร้อมสร้างการเติบโตรวมกันกับ BLC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการส่งออกตลาดต่างประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศต่างๆ ที่เป็นประเทศยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้า โดยมีเป้าหมายหลักเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และพร้อมขยายตัวทางด้านธุรกิจไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง และจีน 

“เราวางแผนวิจัยและพัฒนายาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ เพื่อจำหน่ายทันทีหลังจากสิทธิบัตรของยาต้นแบบหมดอายุ ที่มีอัตราการทำกำไรที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส สร้าง New S-Curve  ผลักดันรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุ และการเติบโตของเทรนด์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในอนาคต” ภก.สุวิทย์ กล่าว