ซีเมนส์แต่งตั้ง รอส คอนลอน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ประจำประเทศไทย

147
รอส คอนลอน

ซีเมนส์ประกาศแต่งตั้ง รอส คอนลอน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของซีเมนส์ ประเทศไทย นอกจากนั้นเขายังรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ(Smart Infrastructure) อีกด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่นี้เกิดหลังจากการเกษียณอายุของ สุวรรณี สิงห์ฤาเดช

ในตำแหน่งใหม่นี้ รอสมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว

ด้วยบทบาทการทำงานที่โดดเด่นกับซีเมนส์ในภูมิภาคอาเซียนมานานกว่าทศวรรษ รอสได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติภายในอาคาร เขามีประสบการณ์ระดับภูมิภาคในด้านการจัดการธุรกิจ การขาย และยังมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า ธุรกิจภายใต้การนำของรอสเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจของซีเมนส์ในภูมิภาค

ในบทบาทหน้าที่ใหม่ของเขา รอสนำประสบการณ์จากการบริหารที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมด้านความยั่งยืนมาขับเคลื่อนธุรกิจของซีเมนส์ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดการโครงข่ายไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้

รอสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (MSc) จากมหาวิทยาลัยลิเมอริค (University of Limerick) และปริญญาตรีธุรกิจศึกษา (BBS) จากลิเมอริค ไอที ประเทศไอร์แลนด์ ปัจจุบันเขาพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ