วิริยะประภัย ร่วมสนับสนุน คปภ. จัดกิจกรรม INSURANCE OF SOCIETY ประจำปี 2566 

380

มยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ นิรันดร นิตยสมบัติ ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนกาญจนบุรี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ ให้แก่ จิราภรณ์ เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีเห็น เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ด้วยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้กับห้องสมุดของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสาร่วมทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และประกอบชั้นวางหนังสือภายในห้องสมุด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน รวมถึงออกบูธกิจกรรมเกม ภายในงานกิจกรรม “INSURANCE FOR SOCIETY” ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จัดขึ้นโดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ภาคธุรกิจประกันชีวิต สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสังคมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาคธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ด้วยมุ่งเป็นส่วนหนึ่งทางสังคมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ชีวิตด้านต่างๆ อย่างมีความสุขเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งเป็นคนดีของสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต