SDC เพิ่มทุนชำระแล้ว เป็น 2,979 ล้านบาทสำเร็จ ผู้ถือหุ้นใส่เงินเพิ่มทุน 704 ล้านบาท

351
วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

SDC หรือ บมจ. สามารถ ดิจิตอล แจ้งข่าวดี ผู้ถือหุ้นถือหุ้นเพิ่มทุนกว่า 704.7  ล้านบาท ทำให้มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่ม 2,979,301,567.20 บาท ช่วยหนุนฐานะทางการเงินแกร่ง ส่งผลต่อธุรกิจของ SDC เกิดสภาพคล่อง และตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน พร้อมรองรับแผนขยายขยายฐานลูกค้า Digital Trunk Radio หลังจากการส่งมอบเครื่องโครงการมหาดไทย และตั้งเป้าในการขยายฐานผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานอื่นๆ คาดธุรกิจเติบโตขึ่นอย่างมั่นคง

โดยผู้บริหาร วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงเพิ่มว่า การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินของ SDC และยังช่วยเพิ่มกระแสเงินสดในการดำเนินงานให้แก่ SDC ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม Equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น พร้อมมั่นใจดันผลงานปี 2567 SDC เทิร์นอะราวนด์ได้แน่นอน