“เบทาโกร” จับมือ “มทร.ล้านนา” และ “มจธ.” ยกระดับทักษะพนักงานด้วยรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน” 

1193

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพนักงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาไตรภาคี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) โดย ผศ.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาราชการแทนอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.สุวิทย์ แซ่เตีย(ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี  

เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถพนักงานเบทาโกรในระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน” ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Work & Project base learning) โดยมีคณะผู้บริหารเบทาโกร ตลอดจนคณาจารย์ และผู้บริหาร มทร.ล้านนา และ มจธ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ