ธนาคารกรุงเทพ แจง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ มิได้เป็นกรรมการของธนาคาร

82

ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นกรรมการของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นั้น 

ธนาคารขอชี้แจงว่า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ มิได้เป็นกรรมการของธนาคาร แม้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 จะมีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นกรรมการของธนาคารก็ตาม แต่เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้มีหนังสือถึงธนาคารแจ้งว่าไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการ  และธนาคารมิได้จดแจ้งชื่อศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ว่าเป็นกรรมการของธนาคารต่อนายทะเบียนแต่ประการใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ