ซันทาวเวอร์ส และ สิงห์ คอมเพล็กซ์ คว้ารางวัลอาคารต้นแบบ ด้านอนุรักษ์พลังงานจากเวที Thailand Energy Award 2023

1232

อาคารซันทาวเวอร์ส และโครงการมิกซ์ ยูส ระดับแฟล็กชิป สิงห์ คอมเพล็กซ์  คว้ารางวัลดีเด่นจากเวที Thailand Energy Award 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการเป็นอาคารต้นแบบของอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะที่นำมาบริหารอาคารอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถจัดการระบบต่าง ๆ ภายในอาคารได้แบบ real-time ส่งผลให้การควบคุมการใช้พลังงาน การดูแลอุปกรณ์และระบบประกอบอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนด

ด้วยเจตนารมณ์ของสิงห์ เอสเตทและบริษัทฯ ในเครือในการส่งมอบคุณภาพในระดับ Best in Class ให้กับผู้เช่าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนผ่านการร่วมมือของพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร ของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนที่สิงห์ เอสเตทยึดมั่นมาโดยตลอด เพราะสิ่งที่มากกว่ารางวัลที่เราได้รับ คือความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Sustainable Diversity ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความเติบโตที่ยั่งยืน และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม