สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมพิธีเปิดโครงการ คปภ.เพื่อคนพิการ (ปี 3)

363

สมาคมประกันชีวิตไทย โดย พิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร และ จรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คปภ.เพื่อคนพิการ (ปี 3)” ภายใต้แนวคิด “คปภ. โอกาส ความสุข ความสำเร็จ ส่งต่อได้” (Sharing Happiness Together) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ จรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้แนวคิด “คปภ. โอกาส ความสุข ความสำเร็จ ส่งต่อได้” (Sharing Happiness Together) กับ ศุภกิจ สัตยารัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนานโยบายการกำกับช่องทางการจำหน่าย สำนักงาน คปภ., ณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, สุริยา สมสีลา ผู้แทนคนพิการผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันชีวิต การประกันสุขภาพสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยได้อย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้ภาคธุรกิจประกันชีวิต-ประกันภัยยังได้ร่วมสนับสนุนให้คนพิการได้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในหน่วยงานของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและสร้างโอกาสทางอาชีพ ทำให้คนพิการในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายในงานสมาคมประกันชีวิตไทยยังร่วมออกบูธเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้กับผู้ร่วมงาน ข้าราชการและประชาชนที่เข้ามาติดต่อ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร