AAI ผ่านการรับรอง CAC National Conference 2023 ผนึกกำลังภาคเอกชนไทย ต่อต้านคอร์รัปชัน

328

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Shelf stable food) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และ OEM เข้ารับประกาศนียบัตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยมี พัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนในการรับมอบ สำหรับรางวัลนี้ AAI ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีนโยบายย้ำและชูจุดยืนในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส ทั้งจากภายในองค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมผนึกกำลังต้านคอร์รัปชัน สร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ