CPW เข้ารับรางวัล CAC National Conference 2023 สะท้อนองค์กรภาคเอกชน ยึดมั่นเดินหน้าธุรกิจอย่างโปร่งใส

339

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW  หนึ่งในผู้นำตลาดเทคโนโลยี และสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เข้ารับประกาศนียบัตร CAC National Conference 2023 ร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นปีแรก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมี รัตนกร โรจน์วัชราภิบาล (ซ้าย) เลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนรับมอบ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ โดยรางวัลนี้สะท้อนจากการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดีตามหลัก ESG ด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน