มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จับมือ อัลทอส คอมพิวติ้ง ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

155

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ บริษัท อัลทอส คอมพิวติ้ง จำกัด ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที  AI  การประมวลผลบนคลาวด์ และโซลูชั่นการประมวลผลประสิทธิภาพสูงของโลก ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Entrepreneurship) ต่อยอดการเรียนรู้แบบ Block Modular มุ่งปั้นบุคลากรด้านวิศวกรรมมืออาชีพ “ผู้ประกอบการวิศวกรรม” ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์ม AI ในงานวิศวกรรม ตอบโจทย์ธุรกิจและอุตสาหกรรม เสริมศักยภาพการแข่งขัน และสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการได้ในอนาคต

 รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า “Disruptive technology ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งการดำเนินชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม AI, Generative AI, ChatGPT, IoT ฯลฯ คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน บุคลากรก็ต้องได้รับการพัฒนาและเท่าทันกับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนไป เราต้องเข้าใจว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือช่วยทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บทบาทสำคัญของสถาบันการศึกษาคือการสร้างบุคลากรคุณภาพให้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นและความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การเรียนรู้แบบ Block Modular คือการเรียนเป็นชุดวิชาที่ผู้เรียนจะได้รับทักษะและความรู้แบบเบ็ดเสร็จในชุดวิชา เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนในแต่ละมอดูลจะได้รับสัมฤทธิบัตร (Certificate)เพื่อแสดงสมรรถนะในด้านนั้นๆ เพื่อเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ โดยรูปแบบการเรียนนี้จะเกิดผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ หากสถาบันการศึกษาสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเสริมทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ ถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของคณะ ข้ามคณะฯ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้  สิ่งนี้เป็นประโยชน์กับทุกๆ ฝ่าย สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่แข็งแกร่งมีคุณภาพ มีผู้เชี่ยวชาญผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู้และร่วมสร้างหลักสูตร ผู้ประกอบการได้ถ่ายทอดทักษะและมองหาบุคลากรคุณภาพ และเหนือสิ่งอื่นใด ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดและบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจ ทำให้สามารถเลือกอาชีพของตนเองได้”

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มทส. กล่าวว่า มทส. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง “ผู้ประกอบการวิศวกรรม” ด้วยการผสานองค์ความรู้ด้าน วิศวกรรม ธุรกิจ และดิจิทัลเทคโนโลยี บนหลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” หลักสูตรฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของ มทส. และพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม เพิ่มทักษะของการเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมในการเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยองค์ความรู้แบบสหวิทยาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมี บริษัท อัลทอส คอมพิวติ้ง จำกัด ที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล และแพลตฟอร์ม AI ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ IT Infrastructure, Machine Learning, Deep Learning และ AI ด้วยเนื้อหาการสอนที่เน้นทักษะการทำงานได้จริง มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดในการทำงาน

ณัฐวรรณ ตะเภาน้อย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อัลทอส คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผู้ประกอบการวิศวกรรม” ควรต้องมีขีดความสามารถและความพร้อมที่จะควบคุม พัฒนา จัดระเบียบ และบริหารจัดการธุรกิจที่มีแนวคิดทางวิศวกรรม และบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างผลกำไร สร้างรูปแบบบริการใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ รวมถึงความเข้าใจและรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็น AI, Cloud, Machine Learning, Deep Learning หรือ แม้แต่นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทางอัลทอสมีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรและลูกค้ามากมายทั่วโลกทำให้เราเข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้” 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม ผนวกความรู้ด้านธุรกิจการเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Block-Modular Program มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบนพื้นฐานและแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมหลักสูตร Entrepreneurship เพื่อต่อยอดทักษะความรู้ที่ได้รับสู่ธุรกิจใหม่ให้กับผู้เรียนในฐานะ “ผู้ประกอบการ” หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS แบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครผ่านทางเว็บไซต์  http://sutgateway.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2566

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dte.sut.ac.th/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4422 – 4536