GSK แต่งตั้ง “มาเรีย คริสติช” กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย

106
มาเรีย คริสติช

GSK บริษัทด้านชีวเภสัช (Biopharma) ระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง “มาเรีย คริสติช” Vaccine Market Lead กลุ่มประเทศ Growth Emerging Markets ของ GSK ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด โดยรับตำแหน่งต่อจาก วิริยะ จงไพศาล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

มาเรีย คริสติช ร่วมงานกับ GSK มาตั้งแต่ปี 2547 มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานยาวนานกว่า 20 ปีในหลายประเทศ โดยจะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเติบโตของ GSK ในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมการเข้าถึงยาและวัคซีนนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความไม่แบ่งแยก และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการสร้าง Growth Mindset ในองค์กร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GSK ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผนวกกับความสามารถของบุคลากร เพื่อให้ก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ

มาเรีย มีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายในด้านการตลาดครอบคลุมประเทศยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2559 ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ GSK ประเทศเซอร์เบียและโครเอเชีย และในปี 2561 ได้รับโอกาสให้รับผิดชอบตลาดโครเอเชียและประเทศใกล้เคียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ แสดงถึงความสามารถในการบริหารองค์กร การบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ต่อมาในปี 2564 มาเรียได้รับแต่งตั้งให้เป็น General Medicines Commercial Market Lead กลุ่มประเทศ Growth Emerging Markets ที่สหราชอาณาจักร และก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง Vaccines Market Lead ประเทศกลุ่ม Growth Emerging Markets ในปี 2566 ก่อนหน้าที่จะรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

มาเรีย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Ss. Cyril and Methodius และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก COTRUGLI Business School