“ช่อง MONO29” คว้ารางวัลข่าวคุณภาพ “สื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566”

359

เดินหน้าผลิตสื่อคุณภาพเพื่อผู้ชมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29ล่าสุดจากการนำเสนอและผลิตสื่อประเภทส่งเสริมการรับรู้สำหรับผู้พิการ จนได้รับ “รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ”  เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 

            งานนี้ได้รับเกียรติจาก  อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบ รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 ให้แก่  ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา บรรณาธิการบริหารข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 เป็นตัวแทนสถานีเพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง-เชิดชู สำหรับหน่วยงานที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางโอกาสผู้พิการ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนน แจ้งวัฒนะ