บลจ.อีสท์สปริง คว้ารางวัลชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 66 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน PVD ใหม่ต้นปีหน้า

275

ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือบลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอีกครั้งจากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วม (Pooled Fund) กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท และได้รับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ผ่านหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลซึ่งพิจารณาจากความโดดเด่นหลายด้าน อาทิ โครงสร้างการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลการลงทุน แผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใส ผลการจัดการลงทุนฯ  บทบาทของบลจ.ต่อพัฒนาการและศักยภาพของสมาชิกฯ  คณะกรรมการฯ และนายจ้าง  ตลอดจนบทบาทของบลจ.ต่อการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ดารบุษป์ ปภาพจน์

บลจ.อีสท์สปริง ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตอบโจทย์นักลงทุน โดยปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารงาน 59,512.41 ล้านบาท  (ข้อมูลจาก AIMC ณ 30 กันยายน 2566) โดยในส่วนของ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีนโยบายการลงทุนให้เลือกที่หลากหลายครอบคลุมทุกสินทรัพย์  ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสินทรัพย์ทางเลือกรวม 30 นโยบายการลงทุน พร้อมมีการลงทุนนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกฯ สามารถเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ ช่วยให้การปรับพอร์ตเหมาะกับทุกช่วงวัย ผ่านระบบ  Fund Link M Choice Online ที่ทันสมัย ฉับไว โดยสมาชิกยังสามารถติดตามข้อมูลและทำธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังมีระบบ Retire Rich Workbook ที่ช่วยในการวางแผนการเกษียณ โดยประเมินความพอเพียงของเงินเกษียณ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการออมและลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่สมาชิกแต่ละคนยอมรับได้

“รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของทีมงานทุกคนจากที่ได้ทุ่มเทและพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่  7 และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกฯ” ดารบุษป์ กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า 

บริษัทฯ ยังเดินหน้าในการพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปี 2567 ยังได้เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน PVD เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 163,574 ราย จากจำนวนนายจ้าง 1,833 บริษัท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566) ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด สามารถตรวจสอบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยบริษัทฯ มุ่งหวังและพร้อมสนับสนุนการเติบโตของผลิตภัณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเต็มที่ ด้วยการลงทุนทั้งบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานขององค์กรทุกคนมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นหลักประกันที่เพียงพอยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต