โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมอาชีพสาขาวิชาบริการอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

154

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โดย สัตวแพทย์บุญชู ทองเจริญพูลพร กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระสาขาวิชาบริการอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง โดยมี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ตามมาตรฐานอาชีพสําหรับสถานประกอบการ ได้ทำการรับรองมาตรฐาน และร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนด้านอาชีพอาบน้ำและตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการอาบน้ำตัดขนมากที่สุด ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 9 เมื่อวันก่อน

 ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ มี 18 สาขาในประเทศไทย และอีก 1 สาขาที่ประเทศเวียดนาม ในการ MOU ครั้งนี้ มุ่งหวังทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นช่างวิชาชีพด้านอาบน้ำแต่งขนสัตว์เลี้ยง สามารถเรียนรู้การป้องกันความเสี่ยงจากการให้บริการ (Risk Management) และการรับมือลูกค้า (Customer Experience) ได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิทยากร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวกับการอาบน้ำตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง และเพื่อส่งเสริมและรองรับการทำงาน สร้างโอกาสสำหรับนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสัมภาษณ์เป็นพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ทาง www.bmatraining.ac.th รายงานตัวเพื่อคัดเลือกผู้สมัครในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และเปิดการเรียนการสอนวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง ๑) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) และโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-247-9496