‘กลุ่ม KTIS’ เซ็นเอ็มโอยูกับ ‘มหาวิทยาลัยขอนแก่น’ ร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

283

อภิชาต นุชประยูร  (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เป็นผู้แทนบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล (ที่ 5 จากซ้าย)มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รวมทั้งความร่วมมือด้านบุคลากรและการวิจัย อันจะเกิดประโยชน์กับทั้งสององค์กร ทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ การดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วย