CPL จัดสัมมนา Go Beyond Sustainably ยกระดับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

611

สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ และ ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมงานสัมมนา Go Beyond Sustainably ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ตามหลักความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมฟอกหนัง ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานของลูกค้าชั้นนำในระดับโลกที่ปัจจุบัน ESG กลายเป็นกติกาสำคัญสำหรับการค้าและการลงทุน

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยาย ประกอบด้วย เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, สินีนาฏ แจ่มศรี ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ประธานบริหารความเสี่ยง บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป และ สินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)