LPP ดึงพลังชุมชนร่วมสืบสานประเพณี ชวน “ลอยกระทงรักษ์โลก” 

158

LPP ชวน “ลอยกระทงรักษ์โลก” ร่วมสืบสานประเพณี กระชับความสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมแนวคิดรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมสนับสนุนแนวคิดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ชู “ประเพณีลอยกระทง” ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาไทยให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

สมศรี เตชะไกรศรี

            สมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) ผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีของผู้พักอาศัยควบคู่กับรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในชุมชนกว่า 260 โครงการ ที่มีจำนวนผู้อยู่อาศัยกว่า 3 แสนราย กล่าวถึงความสำคัญของประเพณีแห่งสายน้ำ “วันลอยกระทง” ที่ในปีนี้ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังถือเป็นประเพณีและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวทุกเพศทุกวัย ชุมชน สังคม และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอีกด้วย 

            ในปี 2566 นี้ LPP ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงภายในโครงการที่ได้บริหารจัดการดูแล โดยการเชิญชวนให้คณะกรรมการ เจ้าของร่วม และผู้อยู่อาศัย ร่วมจัดกิจกรรมลอยกระทงในคอนเซ็ปต์ “ลอยกระทงรักษ์โลก” เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้แนวทาง 3 เสาหลักแห่งความยั่งยืน (Sustainable Development) หรือ 3P ประกอบด้วย Profit คือ งบประมาณที่เหมาะสม People คือ ทุกผู้คนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม และ Planet คือ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนให้แต่ละโครงการนำแนวทาง 3P นี้ไปใช้เป็นหลักในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้พักอาศัยในทุกโครงการที่ LPP บริหาร และถ่ายทอดสู่สังคมโดยรวม  นอกเหนือไปจากนั้นยังถือเป็นการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมภายในชุมชน และกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แต่ละครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขและอบอุ่นร่วมกันกับครอบครัวใหญ่ คือสมาชิกในอาคารชุดแต่ละแห่งอีกด้วย 

            นอกจากนี้ LPP ยังได้เปิดเวทีให้มีการประกวดประดิษฐ์  “กระทงรักษ์โลก”  โดยเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ได้ครีเอทไอเดียเพื่อประดิษฐ์กระทงรักษ์โลกในแบบฉบับของตัวเอง จากวัสดุธรรมชาติ  ย่อยสลายได้ง่าย  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดขยะให้แม่น้ำลำคลองตามเทรนด์ “รักษ์โลก” อีกด้วย โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและร่วมส่งผลงานได้ทาง Facebook : LPP Property   

            สมศรี กล่าวต่อว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เตรียมเสนอ “เทศกาลประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย”  ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในปี 2567 LPP จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และการอยู่อาศัยวิถีไทย เป็นพลัง Soft Power อีกกลไกหนึ่งที่สำคัญของประเทศ ที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ของสังคมไทยได้อย่างงดงาม 

            “LPP มุ่งดูแลเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยกว่า 260 โครงการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยได้อย่างสูงสุด “Smooth Your Living”  ควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิดรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้อยู่อาศัยและเจ้าของร่วม เพื่อผลักดันแนวคิด  “LPP ชวนรักษ์โลก” เผยแพร่ออกสู่สังคมภายนอกผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี” สมศรี กล่าว