คงสิน คงคา : นำ กรุงศรี ออโต้ สู่การเป็น Responsive Organization สร้างคุณค่าผ่านพนักงาน ส่งต่อนวัตกรรมถึงผู้ใช้รถ

28421

คงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เป้าหมายการทำธุรกิจขององค์กรขนาดใหญ่ในวันนี้ คือการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันทางธุรกิจที่มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทุกนาที การสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ จึงไม่ใช่เพียงการทำกำไรให้กับบริษัทมากขึ้นทุกๆ ปี หากแต่ต้องมองไปถึงทุกภาคส่วนที่ร่วมอยู่ใน Ecosystem ของธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน จะต้องมีกำไรทั้งในรูปแบบรายได้ และความสุขในการทำงาน

ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่สร้างความยั่งยืนจากความเอาใจใส่กับผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ จนประสบความสำเร็จเป็นผู้นำในตลาดมาอย่างยาวนาน นั่น คือ “กรุงศรี ออโต้”  ผู้นำในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร  ห้องรับแขก 362 degree ได้ต้อนรับ คุณคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  มาเล่าถึงแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจกรุงศรีออโต้ สู่ความความยั่งยืน 

คุณคงสิน เริ่มบทสนทนาว่า “พันธกิจของกรุงศรี ออโต้ คือการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้น ซึ่งการจะทำให้สำเร็จ เราต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ stakeholder ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน (ทีมกรุงศรี ออโต้), ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้รถในประเทศไทย, สังคมไทย, และผู้ถือหุ้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน”  

“จุดแข็งของเราคือ Great Team เพราะถ้าไม่มีทีมที่แข็งแกร่ง เราจะไม่สามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้ เมื่อพนักงานของเราทำงานด้วยความรู้และความรัก ตามคุณค่าในแบบฉบับ KA คือ Knowledgeable hands & Amorous heart แล้วเราก็จะสามารถส่งต่อบริการ โซลูชัน และนวัตกรรม ที่ทำให้คนรักแบรนด์เรา และบอกต่อแบรนด์เราได้”   คุณคงสินเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการสร้างความยั่งยืน คือพนักงานของกรุงศรี ออโต้ และเล่าต่อถึงพันธมิตรที่สำคัญ “คู่ค้า”

ในปีนี้เราจับมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกันในการร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนคุณค่า (Value Creation/Value Exchange) ให้แก่ผู้ใช้รถ โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากหลากหลายภาคธุรกิจ ในแวดวงตลาดยานยนต์และตลาดอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ”

และสำหรับในส่วนของลูกค้า คุณคงสิน คุยถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจว่า  “กรุงศรี ออโต้ เกิดจากการผสานความแข็งแกร่งของ MUFG และวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของกรุงศรี กรุ๊ป ในการเป็น “ธนาคารพาณิชย์ที่มีจุดยืนเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการทำธุรกิจของเราที่มุ่งเน้นรักษาเสถียรภาพของตลาดโดยให้บริการสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระของลูกค้า (Customer Based Lending & Mission) ตามแนวทาง Responsible Lending ที่คำนึงถึงความสามารถในการชำระเงิน (Ability-to-Pay) ของลูกค้าเป็นหลัก เป็นต้น” 

แต่การจะทำให้องค์กรเป็นที่รักของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กรุงศรี ออโต้ได้ ได้วางแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด Responsive Organization (RO)  การบริหารองค์กรสมัยใหม่  คุณคงสินขยายแนวคิดนี้ว่า 

“ในยุคที่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรแน่นอนและความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับบริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว เฉพาะเจาะจง และสร้างประสบการณ์ดี ๆ จากการใช้บริการเป็นหลัก นั่นหมายถึงว่า องค์กรต้องวางตัวให้เป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ตัวเองนำเสนอ กรุงศรี ออโต้ มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เป็นมากกว่าแค่แบรนด์สินเชื่อยานยนต์ (Beyond auto finance) แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตของผู้ใช้รถ ที่อยู่เคียงข้างและสร้างความเชื่อมั่นผ่านทีมที่แข็งแกร่ง (Great Team) จนสามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้ใช้รถอย่างแท้จริง (Win the hearts of automobile users by the hearts of KA team)

“การเป็นองค์กร RO เราต้องขับเคลื่อนด้วยคนเป็นหลัก องค์กรต้องสร้างพนักงานที่พร้อมรับมือกับความท้าทาย มีการทำงานที่ยืดหยุ่น (Workplace Agility) ต้องมีการ รับรู้และเข้าใจ (Sense) ต่อคลื่นความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อธุรกิจ ปรับตัวปรับใจ (Adapt) วิธีและกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กร ตอบสนองอย่างว่องไว (Respond) ได้ทันท่วงที”  

โดยวิธีคิดสู่ Responsive Organization (RO) ด้วยหลัก 3 P’s ของ กรุงศรี ออโต้ ประกอบด้วย 

Purpose – มีเป้าหมายหลักในการสร้างคุณค่า และผลกำไรเป็นเป้าหมายรอง เป็นการบริหารที่มุ่งให้อำนาจในการตัดสินใจ(Empowerment) มากกว่าสั่งการ ซึ่งเกิดจากการกำกับดูแลด้วยคุณค่า ไม่ใช่ข้อกำหนด เช่น การเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานผ่านSquad ให้อำนาจ Product Owner ในการตัดสินใจ การทำ Branch CEO ให้ผู้จัดการสาขามีอำนาจในการตัดสินใจได้ตามความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ เนื่องจากลูกค้าในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ส่งเสริมการมีไอเดีย และเติมเต็มไอเดียให้เกิดเป็นรูปธรรม และการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม Data Boot Camp เพื่อใช้ข้อมูลต่อยอดธุรกิจ เหล่านี้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างเดียว

People – วิธีการทำงานที่คำนึงถึงคน (ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตร) มากกว่ากระบวนการ เพราะธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นหลัก เริ่มจากพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เน้นการสร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยการดึงจุดแข็ง เสริมจุดแกร่ง (Bring out the best in you) ให้พนักงานกว่า 5,000 คน ของเราทั่วประเทศพร้อมแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ นำเอาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทีมของตัวเอง มาสร้างคุณค่าให้กับ stakeholder ทั้ง 4 กลุ่มของ กรุงศรี ออโต้ ได้แก่ พนักงาน (ทีมกรุงศรี ออโต้), ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้รถในประเทศไทย, สังคมไทย, และผู้ถือหุ้น โดยเน้นการสร้างเครือข่ายการทำงาน มีการสื่อสารที่เปิดกว้าง และปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตามความต้องการของแต่ละคู่ค้าหรือลูกค้า มากกว่ายึดโครงสร้างเป็นการหาสมดุลระหว่างระบบรวมศูนย์ (Centralized) และการกระจาอำนาจ (Decentralized) 

Product Innovation – การส่งมอบ “นวัตกรรมโซลูชันเพื่ออนาคต” โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ว่องไว ตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของลูกค้า เช่น แอปพลิเคชันเพื่อผู้ใช้รถ GO by Krungsri Auto, กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท บริการประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นภายใน 3 นาที, และนวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล วงเงินสินเชื่อรถพร้อมใช้อนุมัติภายใน 15 นาที

คุณคงสิน เล่าถึงตัวอย่างการชี้วัดความสำเร็จว่า  “กรุงศรี ออโต้ ส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เรามองว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่า และมีศักยภาพในการเติบโตได้มากที่สุด เราจึงส่งเสริมโครงการ ‘Dare to Think, Dare to Do’ ให้พนักงานได้เสนอไอเดียที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยที่ผ่านมา ฟีเจอร์ EV Buddy บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ ที่เป็นตัวช่วยของผู้ใช้รถอีวี ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกรถ ซื้อรถ ใช้งานรถ บำรุงรักษา จนถึงการเปลี่ยนรถอีวีคันใหม่ ซึ่งสามารถทำทั้งหมดนี้ได้บนแอปพลิเคชัน”  

“นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กรุงศรี ออโต้ ได้มีการสำรวจความผูกพันและประสบการณ์ของพนักงาน โดยร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ผลสำรวจของพนักงานกรุงศรี ออโต้ สะท้อนความผูกพันและประสบการณ์เชิงบวกมากถึง 89% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจเดียวกันทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ผลสำรวจนี้เป็นอีกหนึ่งบทความสำเร็จที่พิสูจน์ว่า นอกจากจะให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว เรายังมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์และความผูกพันให้กับพนักงานอีกด้วย และเรายังคงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรที่พนักงานรัก และบอกต่อสู่สังคมภายนอกได้” คุณคงสินสรุปถึงความสำเร็จในการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานกรุงศรี ออโต้ เพื่อนำพาสิ่งที่ดีๆ จากองค์กรสู่คู่ค้า และลูกค้า 

“กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นแบรนด์ที่พนักงานรัก ตามคุณค่าในแบบฉบับ KA คือ Knowledgeable hands & Amorous heart พนักงานของเราทำงานด้วยความรู้และความรัก ใช้สองมือที่เรามี มอบความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจกว่า 30 ปี เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้รถทุกคน และใช้หัวใจ ทำงานด้วยความรัก รักในงานที่ทำ สามารถสร้าง value ให้กับองค์กรและ stakeholder ได้” “เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนรากฐานของความยั่งยืน โดยไม่ได้หวังเพียงผลกำไร เพราะเราอยากให้ กรุงศรี ออโต้ เป็นมากกว่าแค่แบรนด์สินเชื่อยานยนต์ (Beyond auto finance) แต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตของผู้ใช้รถ ที่อยู่เคียงข้างและสร้างความเชื่อมั่นผ่านทีมที่แข็งแกร่ง จนสามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้ใช้รถอย่างแท้จริง (Win the hearts of automobile users)”  คือเป้าหมายความยั่งยืนของกรุงศรี ออโต้ ที่คุณคงสินจะมุ่งไปให้ถึง