SAM เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

723

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดย เต็มพร อร่ามรัตนทิพย์ ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  โดย จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ  ซึ่ง บสส.ได้ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร