สภาธุรกิจประกันภัยไทยแต่งตั้ง “สาระ ล่ำซำ” เป็นประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทยคนใหม่

137
สาระ ล่ำซำ

สภาธุรกิจประกันภัยไทย จัดการประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ครั้งที่ 1/2566 – 2568  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง สาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทยห้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2566 – 2568 พร้อมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นรองประธาน จิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นเลขาธิการ และ ประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นรองเลขาธิการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยโดยรวมให้มีความก้าวหน้าตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้