ผู้ถือหุ้น TPCH อนุมัติขายหุ้น บ.ย่อยกลุ่มโรงไฟฟ้า มูลค่า 1,200 ลบ.

704

ดร.ธนู กุลชล (แถวหน้ากลาง) ประธานกรรมการบริษัทกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหารเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (แถวหลังขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จําหน่ายหุ้น 4 บริษัทย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด (TPCH 1) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.23 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด (TPCH 2) จำนวน 25,799,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.23 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด (TPCH 5) จำนวน 19,799,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.00  และบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ECO) จำนวน 63,375,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.90 ในราคาไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนที่สนใจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ