‘ซีพีเอฟ’ เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 5 ปีแรกที่ 5.55% ต่อปี เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปผ่าน 11 สถาบันการเงิน

677

“ซีพีเอฟ” (CPF) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ช่วง 5 ปีแรกที่ 5.55% ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ “A+” และอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ “A-” จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งของ “ซีพีเอฟ” ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) โดยในช่วง 5 ปีแรกที่ 5.55% ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้น บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มเติม (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน) โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ “ซีพีเอฟ” เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรที่มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลกและเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก โดยจำแนกประเภทธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2.ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) และ 3.ธุรกิจอาหาร (Food) ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” ซีพีเอฟจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ทันสมัย สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีคุณภาพ ขยายการผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตที่ปลอดภัย มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เช่น หมูชีวา ที่มีไขมันดีและมีโอเมก้า 3 สูง ไก่เบญจาที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องคัดพิเศษเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ และอาหารประเภทโปรตีนทางเลือก (Plant Base Food) และยังให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ทางด้านสถาบันการเงินในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย มั่นใจว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ “ซีพีเอฟ” จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในการลงทุนหุ้นกู้ระยะยาวแบบหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ซึ่งปัจจุบันนี้ ผู้ลงทุนมีความรู้เกี่ยวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ มากขึ้น สะท้อนได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ในช่วงที่ผ่านมา ที่ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ขณะที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ “ซีพีเอฟ” นอกจากจะมีความโดดเด่นในเรื่องผลตอบแทนแล้ว ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A-” และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ “A+” แนวโน้ม “Negative” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2566 รวมถึงบริษัทฯ  ยังมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล ยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมา “ซีพีเอฟ” ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และได้รับการบันทึกในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023 ของ S&P Global ซึ่งเป็นรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดย “ซีพีเอฟ” ได้คะแนนติดอันดับ Top 5 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถรักษาตำแหน่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้วิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลก”

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ “ซีพีเอฟ” สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777 

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร.02-695-5000

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-658-5050

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8945

* ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

***ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)