ASW คว้าคะแนน CG 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2566 ต่อเนื่องสองปีซ้อน

662

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent  CG Scoring) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่สองภายหลังจากเข้าตลาดฯ เพียง 2 ปี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 782 บริษัท สะท้อนการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ