มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric สนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย

690

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย โดย เทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมนำถวายเงินสนับสนุนที่ได้จากการสมทบทุนจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวน 290,000 บาท เพื่อการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการประทีปเด็กไทย จำนวน 1 ศูนย์ แด่ พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ประธานกรรมการมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ

เทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ในฐานะตัวแทนมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และพนักงานกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนสนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” หรือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ สะท้อนถึงเป้าหมายและจุดยืนของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการสนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีแนวคิดเป้าหมายภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังนั้น เป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ และส่งมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในกลุ่มที่ขาดแคลนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งจะเป็นรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และแข็งแรง ซึ่งนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต”

โครงการ “ประทีปเด็กไทย” จัดตั้งโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในปีพ.ศ. 2531 เพื่อจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัว ช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นในการดูแลด้านร่างกายด้วยโภชนาการที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างสติปัญญาผ่านการทำสมาธิ รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อการศึกษาในระดับต่อไป และเพื่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7,000 แห่งทั่วประเทศ

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ นั้นจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน