โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ่ายแล้ว! สาวอินฟลูฯผ่าไส้ติ่ง

76

จากเหตุการณ์ที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ กรณีบริษัทปฏิเสธให้บริการแฟกซ์เคลมในการเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยในแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษา พยาบาลไปก่อนนั้น

ขณะนี้ผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว และ บริษัทพิจารณาจ่ายเงินสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์

บริษัทขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ถือกรมธรรม์ ด้วยบริษัทมีเหตุจำเป็นตามหลักการและมาตรฐานงานทั่วไปของอุตสาหกรรม ดังที่เรียนแจ้งไว้ครั้งก่อน

ท้ายนี้บริษัทยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นและคำแนะนำ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป