มูลนิธิโอสถสภา มอบทุนการศึกษาด้านกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการ

546

มูลนิธิโอสถสภาจัดงานมอบทุนการศึกษาด้านกายภาพบำบัดให้แก่ 5 สถาบันของรัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมจำนวน 10 ทุน มูลค่ากว่า 500,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัด โดยมี กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ รองประธานมูลนิธิโอสถสภา และ วรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบทุน 

มูลนิธิโอสถสภาก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา สาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคุณเสรี โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานมูลนิธิ และสืบสานปณิธานของผู้ก่อตั้งที่ว่า “เมื่อทำธุรกิจได้ผลกำไรมาต้องช่วยเหลือตอบแทนสังคมด้วย” 

กรรณิกา กล่าวว่า “มูลนิธิโอสถสภามีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 35  และมอบทุนการศึกษาไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น370 ทุนในหลากหลายสาขา  โดยในช่วงที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มีการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้านกายภาพบำบัด เนื่องจากมีความขาดแคลน กอปรกับโอสถสภาได้ทำงานเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการ การมอบทุนการศึกษาในสาขากายภาพบำบัดจึงเปรียบเสมือนการขับเคลื่อนกลไกการช่วยเหลือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการฟื้นฟูและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือตามศักยภาพที่มีเหลืออยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและช่วยเหลือ” 

ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มอบให้ตลอดหลักสูตรการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนใด ๆ โดยมีอาจารย์จากแต่ละสถาบันการศึกษาเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งผู้ได้รับทุนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ เป็นผู้มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนไทยสืบต่อไป