‘ETL’ เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก อบก. ต่อยอดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สู่ความยั่งยืน

536

กฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี  เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้เกียรติเป็นผู้มอบ

ทั้งนี้ ETL ถือเป็นหนึ่งใน 37 องค์กรชั้นนำของไทยที่ผ่านการรับรอง ในปี 2566 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การชดเชยคาร์บอน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ได้มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ในอนาคต ณ ห้องอบรมองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ