บอร์ด KCG มีมติแต่งตั้ง ‘ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล’  นั่งเก้าอี้ CEO มีผล 1 ม.ค. 67  

182

บอร์ด ‘บมจ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น’ หรือ KCG  มีมติแต่งตั้ง ‘ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล’ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร 

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ผู้นำธุรกิจผลิต จัดจำหน่าย และนำเข้าเนย ชีส และผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคชั้นนำจากทั่วโลก ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง  ‘ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล’ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป  เนื่องจาก ดร. วาทิต ตมะวิโมกษ์ จะครบกำหนดวาระในวันที่ 31ธันวาคม 2566 โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ทางบอร์ดฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับคุณดำรงชัย วิภาวัฒนกุล เพื่อเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)  

ทั้งนี้ ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล ถือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ KCG มายาวนาน 33 ปี โดยปี 2563 ดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการ ก่อนขยับตำแหน่งขึ้นเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มธุรกิจ B2B (กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ) และมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสายงาน Dairy products ซึ่งเป็นสายงานหลักในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ  ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรระดับโลก ซึ่งสามารถพัฒนาและแสวงหาโอกาสใหม่ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง   

ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล รองกรรมการอำนวยการ KCG กล่าวว่า พร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารตะวันตกและเบเกอรี่ เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรต่อไปในอนาคต ด้วยนโยบายการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์บนกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ในทุกกลุ่มสินค้า เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน